O nakupování

Obchodní, dodací a reklamační podmínky společnosti VERKON s.r.o.                                 
   

 

1. Základní ustanovení
Tyto Obchodní, dodací a reklamační podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemný vztah mezi:


Dodavatelem:
VERKON s.r.o., se sídlem Julia Mařáka 1274, 250 01, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 62968041, DIČ: CZ62968041
Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 3. 4. 1996, oddíl C, vložka 44424.
(dále jen dodavatel)

a

Odběratelem:

a) podnikající fyzickou nebo právnickou osobou nebo
b) spotřebitelem dle §419 občanském zákoníku 89/2012 Sb.
(dále jen odběratel)

na straně druhé

2. Objednávka
Předmětem prodeje je zboží z katalogu laboratorního vybavení a chemikálií společnosti VERKON s.r.o., který je umístěn na internetových stránkách www.verkon.cz nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.


2.1 Omezení objednávat chemické látky a přípravky
Odběratel, který není podnikající právnickou nebo fyzickou osobou (spotřebitel), nemůže u dodavatele objednávat chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezbečné. Pokud spotřebitel přesto objedná tyto chemické látky nebo přípravky prostřednictvím internetového obchodu nebo jinou formou, nebude na tyto položky brán zřetel a realizace objednávky bude nadále probíhat bez těchto položek.

2.2 Způsob objednání a údaje v objednávce
Zboží se objednává výhradně písemně nebo prostředky komunikace na dálku (nákupem prostřednictvím obchodu www.verkon.cz, poštou, e-mailem, faxem) a objednávka musí vždy obsahovat následující údaje:
- přesný název odběratele, jeho IČ, DIČ (pokud jsou přiděleny)
- adresu sídla firmy nebo adresu bydliště (spotřebitele)
- adresu dodání zboží, pokud je odlišná od adresy sídla nebo bydliště odběratele
- kontaktní osobu, která objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail)
- co nejpřesnější specifikaci objednávaného zboží, nejlépe včetně katalogového čísla

Upozornění: Nepřesné nebo neúplné údaje na objednávce mohou nepříznivě ovlivnit její bezproblémové vyřízení a výrazně prodloužit dodací lhůtu.
Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky a vyzvat odběratele k doplnění údajů v případě, že:
a) odběratel ve své objednávce neuvedl nezbytné údaje o firmě nebo osobě odběratele,
b) odběratel ve své objednávce neuvedl nezbytné údaje o formě a místě doručení zboží nebo služby,
c) odběratel ve své objednávce dostatečně přesně nespecifikoval objednávané zboží nebo službu.
Telefonické nebo ústní objednávky jsou přípustné pouze ve výjimečných případech, např. když nelze písemnou objednávku vystavit ihned, ale až s časovým prodlením, které by mohlo negativně ovlivnit dodací lhůtu. Každá ústní objednávka musí být do data realizace vždy zaslána ještě v písemné formě. Případné ústní objednávky lze akceptovat pouze u pravidelných zákazníků a musí s ní souhlasit odpovědný pracovník dodavatele.

2.3 Zasílání obchodních sdělení
Odesláním objednávky a poskytnutím emailu uděluje odběratel souhlas dodavateli se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může odběratel kdykoliv odvolat jedním z následujících způsobů:
a) emailovou zprávou na adresu info@verkon.cz
b) kliknutím na odhlášení odběru přímo v obchodním sdělení
c) odhlášením prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.verkon.cz

3. Dodací podmínky
Dodací lhůta se pohybuje od 1 do 8 týdnů od objednání v závislosti na charakteru a rozsahu objednávky (ve výjimečných případech může být doba dodání delší než 8 týdnů, v případě takovéto situace bude odběratel včas informován). Připouští se plnění dodávky po částech. V případě částečných realizací objednávek je zákazníkovi účtován manipulační poplatek (případný poplatek za podlimitní objednávku a balné) vždy pouze u prvního plnění. Poplatek za případnou dopravu zboží je však účtován zvlášť při každé částečné realizaci.
Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu zboží k odběrateli a odběratel je povinen tento poplatek zaplatit.

3.1 Doručení na adresu v ČR:
V případě požadavku na doručení objednaného zboží na adresu, volí způsob použité přepravy pověřený pracovník dodavatele, a to zejména s ohledem na:
a) charakter přepravovaného zboží a jeho bezpečné doručení,
b) cenovou výhodnost přepravy pro zákazníka
Cena služby "Doručení na adresu v ČR" je stanovena následovně:
a) 110,- Kč bez DPH - Česká pošta - dodávky do hmotnosti 15 kg - bez chemikálií a křehkého zboží,
b) 220,- Kč bez DPH - TopTrans (ADR) - dodávky do hmotnosti 30 kg - chemikálie, smíšené dodávky a křehké zboží,
c) Individuální cena po domluvě se zákazníkem - přeprava (ADR) - objemné dodávky nad 30 kg
Poplatek za dobírku činí 50 Kč bez DPH.
Zákazník je povinen si zboží při převzetí důkladně překontrolovat, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Upozornění: Dodavatel si vyhrazuje právo určit způsob doručení dle vlastního uvážení a zároveň si vyhrazuje právo vyzvat odběratele u několika specifických položek, jako jsou např. velmi křehké skleněné byrety, k osobnímu odběru na jednom z expedičních skladů společnosti.

3.2 Osobní odběr na expedičním skladu dodavatele
Odběratel má možnost zvolit v objednávce osobní odběr na jednom z expedičních skladů dodavatele. V tomto případě je odběratel vyzván pracovníkem expedičního skladu k vyzvednutí telefonicky nebo emailovou zprávou. Odběratel bere na vědomí, že pokud zvolí možnost odběru zboží na expedičním skladu a dodavatel má již zboží na tomto skladu pro odběratele připravené k odběru, nemá již odběratel možnost dodatečně za stejných podmínek žádat doručení zboží na adresu. V případě, že bude odběratel trvat na jiné formě doručení než uvedl v objednávce, bude mu účtován poplatek za manipulaci a přepravu zboží z expedičního skladu do centrálního skladu distribuce v Praze 9.
V případě, že si odběratel přes opakovanou výzvu nevyzvedne zboží v termínu do 1 měsíce od první výzvy, bude dodavatel považovat toto jednání za jednostranné odstoupení od kupní smlouvy a je oprávněn naúčtovat odběrateli náklady s tímto odstoupením, zejména pak:
a) skutečné náklady na nákup zboží pro odběratele,
b) skutečné náklady na manipulaci a opakované výzvy odběrateli, max. do výše 1000,- Kč.

Kontaktní údaje expedičních skladů dodavatele:
a) VERKON s.r.o., Kurta Konráda 18, 190 00 Praha 9
b) VERKON s.r.o., Cyrilská 14, 602 00 Brno
c) VERKON s.r.o., Bozděchova 97/2, 400 01, Ústí nad Labem

4. Návod, certifikát, uvedení do provozu a zaškolení
Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Dodavatel si vyhrazuje právo doporučit odběrateli uvedení do provozu servisním pracovníkem dodavatele nebo v zastoupení dodavatele. V případě odmítnutí je dodavatel oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží. Dodavatel rovněž zajistí uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na základě objednávky odběratele. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hradí odběratel, pokud není v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak.

5. Ujednání pro spotřebitele dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
Článek 5. těchto obchodních podmínek platí pouze pro případ, že odběratelem je spotřebitel.

5.1 Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
a) Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

b) Nejedná-li se o případ uvedený v bodě a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít
vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu sídla nebo kterékoliv provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty info@verkon.cz.

c) V případě odstoupení od smlouvy dle bodu b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno dodavateli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d) V případě odstoupení od smlouvy dle bodu b) obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V Praze dne 7. července 2016

 

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.

Obchodní sdělení

Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.