Seznam standardních vět o nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).

 • H200 ... nestabilní výbušnina
 • H201 ... výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu
 • H202 ... výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi
 • H203 ... výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi
 • H204 ... nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi
 • H205 ... při požáru může způsobit masivní výbuch
 • H220 ... extrémně hořlavý plyn
 • H221 ... hořlavý plyn
 • H222 ... extrémně hořlavý aerosol
 • H223 ... hořlavý aerosol
 • H224 ... extrémně hořlavá kapalina a páry
 • H225 ... vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H226 ... hořlavá kapalina a páry
 • H228 ... hořlavá tuhá látka
 • H229 ... nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H230 ... může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu
 • H231 ... při zvýšeném tlaku a nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu
 • H240 ... zahřívání může způsobit výbuch
 • H241 ... zahřívání může způsobit požár nebo výbuch
 • H242 ... zahřívání může způsobit požár
 • H250 ... při styku se vzduchem se samovolně vznítí
 • H251 ... samovolně se zahřívá: může se vznítit
 • H252 ... ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit
 • H260 ... při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit
 • H261 ... při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny
 • H270 ... může způsobit nebo zesílit požár; oxidant
 • H271 ... může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • H272 ... může zesílit požár; oxidant
 • H280 ... obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H281 ... obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem
 • H290 ... může být korozivní pro kovy
 • H300 ... při požití může způsobit smrt
 • H301 ... toxický při požití
 • H302 ... zdraví škodlivý při požití
 • H304 ... při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H310 ... při styku s kůží může způsobit smrt
 • H311 ... toxický při styku s kůží
 • H312 ... zdraví škodlivý při styku s kůží
 • H314 ... způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H315 ... dráždí kůži
 • H317 ... může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H318 ... způsobuje vážné poškození očí
 • H319 ... způsobuje vážné podráždění očí
 • H330 ... při vdechování může způsobit smrt
 • H331 ... toxický při vdechování
 • H332 ... zdraví škodlivý při vdechování
 • H334 ... při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
 • H335 ... může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H336 ... může způsobit ospalost nebo závratě
 • H340 ... může vyvolat genetické poškození
 • H341 ... podezření na genetické poškození
 • H350 ... může vyvolat rakovinu
 • H351 ... podezření na vyvolání rakoviny
 • H360 ... může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
 • H361 ... podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
 • H362 ... může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
 • H370 ... způsobuje poškození orgánů
 • H371 ... může způsobit poškození orgánů
 • H372 ... způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • H373 ... může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • H400 ... vysoce toxický pro vodní organismy
 • H410 ... vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H411 ... toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H412 ... škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H413 ... může vyvolat dlouhodobě škodlivé účinky pro vodní organismy
 • H420 ... poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry

Doplňkové informace o nebezpečnosti (EUH)

 • EUH 001 ... výbušný v suchém stavu
 • EUH 006 ... výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
 • EUH 014 ... prudce reaguje s vodou
 • EUH 018 ... při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
 • EUH 019 ... může vytvářet výbušné peroxidy
 • EUH 044 ... nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
 • EUH 029 ... uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
 • EUH 031 ... uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • EUH 032 ... uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
 • EUH 066 ... opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • EUH 070 ... toxický při styku s očima
 • EUH 071 ... způsobuje poleptání dýchacích cest
 • EUH 059 ... nebezpečný pro ozonovou vrstvu
 • EUH 201 ... pozor obsahuje olovo; nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti
 • EUH 201A ... pozor obsahuje olovo; nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti
 • EUH 202 ... kyanoakrylát; nebezpečí; okamžitě slepuje kůži a oči; uchovávejte mimo dosah dětí
 • EUH 203 ... obsahuje chrom (VI); může vyvolat alergickou reakci
 • EUH 204 ... obsahuje isokyanáty; může vyvolat alergickou reakci
 • EUH 205 ... obsahuje epoxidové složky; může vyvolat alergickou reakci
 • EUH 206 ... nepoužívejte společně s jinými výrobky; může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)
 • EUH 207 ... pozor obsahuje kadmium; při používání vznikají nebezpečné výpary; viz informace dodané výrobcem; dodržujte bezpečnostní pokyny
 • EUH 208 ... obsahuje (název senzibilizující látky); může vyvolat alergickou reakci
 • EUH 209 ... při používání se může stát vysoce hořlavým
 • EUH 209A ... při používání se může stát hořlavým
 • EUH 210 ... na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
 • EUH 401 ... dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: H-věty (standardní věty o nebezpečnosti)
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Kateřina Karlíková  

Ing. Kateřina Karlíková

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
katerina.karlikova@verkon.cz

Kontaktovat