Seznam pokynů pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).

 • P101 ... je–li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • P102 ... uchovávejte mimo dosah dětí
 • P103 ... před použitím si přečtěte údaje na štítku
 • P201 ... před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • P202 ... nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim
 • P210 ... chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření
 • P211 ... nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
 • P220 ... uchovávejte, skladujte odděleně od oděvů, hořlavých materiálů
 • P221 ... proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 • P222 ... zabraňte styku se vzduchem
 • P223 ... zabraňte styku s vodou
 • P230 ... uchovávejte ve zvlhčeném stavu
 • P231 ... manipulace pod inertním plynem
 • P232 ... chraňte před vlhkem
 • P233 ... uchovávejte obal těsně uzavřený
 • P234 ... uchovávejte pouze v původním obalu
 • P235 ... uchovávejte v chladu
 • P240 ... uzemněte obal a odběrové zařízení
 • P241 ... používejte elektrické, ventilační, osvětlovací zařízení do výbušného prostředí
 • P242 ... používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu
 • P243 ... proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • P244 ... udržujte ventily a příslušenství bez olejů a maziv
 • P250 ... nevystavujte obrušování, nárazům, tření
 • P251 ... nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
 • P260 ... nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly
 • P261 ... zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů
 • P262 ... zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
 • P263 ... zabraňte styku během těhotenství a kojení
 • P264 ... po manipulaci důkladně omyjte
 • P270 ... při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
 • P271 ... používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
 • P272 ... kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště
 • P273 ... zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P280 ... používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
 • P282 ... používejte ochranné rukavice proti chladu, obličejový štít, ochranné brýle
 • P283 ... používejte ohnivzdorný, nehořlavý oděv
 • P284 ... používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
 • P301 ... při požití...
 • P302 ... při styku s kůží...
 • P303 ... při styku s kůží (nebo s vlasy )...
 • P304 ... při vdechnutí...
 • P305 ... při zasažení očí...
 • P306 ... při styku s oděvem...
 • P308 ... při expozici nebo podezření na ni...
 • P310 ... okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P311 ... volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P312 ... necítíte–li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P313 ... vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
 • P315 ... okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
 • P320 ... je nutné odborné ošetření ( viz ... na štítku )
 • P321 ... odborné ošetření ( viz ... na štítku )
 • P330 ... vypláchněte ústa
 • P331 ... nevyvolávejte zvracení
 • P332 ... při podráždění kůže...
 • P333 ... při podráždění kůže nebo vyrážce...
 • P334 ... ponořte do studené vody, zabalte do vlhkého obvazu
 • P335 ... volné částice odstraňte z kůže
 • P336 ... omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou; postižené místo netřete
 • P337 ... přetrvává-li podráždění očí...
 • P338 ... vyjměte kontaktní čočky, jsou–li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
 • P340 ... přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
 • P341 ... při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
 • P342 ... při dýchacích potížích...
 • P351 ... několik minut opatrně oplachujte vodou
 • P352 ... omyjte velkým množstvím vody
 • P353 ... opláchněte kůži vodou, osprchujte
 • P360 ... kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte
 • P361 ... veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
 • P362 ... kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte
 • P363 ... kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte
 • P364 ... a před opětovným použitím vyperte
 • P370 ... v případě požáru...
 • P371 ... v případě velkého požáru a velkého množství...
 • P372 ... nebezpečí výbuchu v případě požáru
 • P373 ... požár nehaste, dostane–li se k výbušninám
 • P374 ... haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření
 • P375 ... kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti
 • P376 ... zastavte únik, můžete–li tak učinit bez rizika
 • P377 ... požár unikajícího plynu: nehaste, nelze–li únik bezpečně zastavit
 • P378 ... k uhašení použijte... 
 • P380 ... vykliďte prostor
 • P381 ... odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete–li tak učinit bez rizika
 • P390 ... uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám
 • P391 ... uniklý produkt seberte
 • P401 ... skladujte...
 • P402 ... skladujte na suchém místě
 • P403 ... skladujte na dobře větraném místě
 • P404 ... skladujte v uzavřeném obalu
 • P405 ... skladujte uzamčené
 • P406 ... skladujte v obalu odolném proti korozi, obalu s odolnou vnitřní vrstvou
 • P407 ... mezi stohy, paletami ponechte vzduchovou mezeru
 • P410 ... chraňte před slunečním zářením
 • P411 ... skladujte při teplotě nepřesahující ... °C, ...°F
 • P412 ... nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F
 • P413 ... množství větší než ... kg, ... liber skladujte při teplotě nepřesahující ... °C / ... °F
 • P420 ... skladujte odděleně od ostatních materiálů
 • P422 ... skladujte pod...
 • P501 ... odstraňte obsah, obal
 • P502 ... informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

P–věty – kombinace

 • P231 + P232 ... manipulace pod inertním plynem; chraňte před vlhkem
 • P235 + P410 ... uchovávejte v chladu; chraňte před slunečním zářením
 • P301 + P310 ... při požití: okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P301 + P312 ... při požití:: necítíte–li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P302 + P334 ... při styku s kůží: ponořte do studené vody, zabalte do vlhkého obvazu
 • P302 + P350 ... při styku s kůží: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304 + P340 ... při vdechnutí: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
 • P306 + P360 ... při styku s oděvem: kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte
 • P307 + P311 ... při expozici: volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P308 + P311 ... při expozici nebo podezření na ni: volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P308 + P313 ... při expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P309 + P311 ... při expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P332 + P313 ... při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
 • P333 + P313 ... při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
 • P335 + P334 ... volné částice odstraňte z kůže; ponořte do studené vody, zabalte do vlhkého obvazu
 • P337 + P313 ... přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
 • P342 + P311 ... při dýchacích potížích: volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
 • P361 + P364 ... veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svléknětw a před opětovným použitím vyperte
 • P362 + P364 ... kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte
 • P370 + P376 ... v případě požáru: zastavte únik, můžete–li tak učinit bez rizika
 • P370 + P378 ... v případě požáru: k hašení použijte...
 • P370 + P380 ... v případě požáru: vykliďte prostor
 • P402 + P404 ... skladujte na suchém místě; skladujte v uzavřeném obalu
 • P403 + P233 ... skladujte na dobře větraném místě; uchovávejte obal těsně uzavřený
 • P403 + P235 ... skladujte na dobře větraném místě; uchovávejte v chladu
 • P410 + P403 ... chraňte před slunečním zářením; skladujte na dobře větraném místě
 • P410 + P412 ... chraňte před slunečním zářením; nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122  °F
 • P411 + P235 ... skladujte při teplotě nepřesahující ... °C, ... °F; uchovávejte v chladu
 • P301 + P330 + P331 ... při požití: vypláchněte ústa; nevyvolávejte zvracení
 • P303 + P361 + P353 ... při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte; opláchněte kůži vodou, osprchujte
 • P305 + P351 + P338 ... při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou–li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
 • P370 + P380 + P375 ... v případě požáru: vykliďte prostor; kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti
 • P371 + P380 + P375 ... v případě velkého požáru a velkého množství: vykliďte prostor; kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: P-věty (pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Kateřina Karlíková  

Ing. Kateřina Karlíková

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
katerina.karlikova@verkon.cz

Kontaktovat