Náhradní plnění v roce 2016

Většina z nás se již někdy setkala s tzv. Náhradním plněním, které motivuje zákazníky ke spolupráci s dodavateli zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením (OZP) tím, že pro kupující představuje finanční úsporu ve výši až 35,7 % z ceny zboží nebo služeb. Společnost VERKON poskytuje náhradní plnění svým zákazníkům na celý sortiment laboratorního vybavení a chemikálií již několik let - a proto bychom Vás rádi seznámili s některými zkušenostmi a posledními novinkami v této oblasti.

Více informací, platná legislativa a kalkulátor úspor naleznete zde.

Vývoj limitů náhradního plnění z pohledu legislativy

Legislativa před rokem 2011 nijak neomezovala objem poskytovaného náhradního plnění od jednotlivých dodavatelů - zaměstnavatelů více než 50 % OZP. Náhradního plnění bylo na trhu dostatečné (neomezené) množství pro všechny zájemce a výběr tzv. invalidní daně byl proto velmi nízký. Náhradní plnění tak nepředstavovalo zásadní zvýhodnění zaměstnavatelů více než 50 % OZP, ani přímo osob se zdravotním postižením.

Od roku 2012 platí pro oblast poskytování náhradního plnění novelizované znění Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které obsahuje změny v podobě nastavení limitů objemů náhradního plnění. Zjednodušeně lze změny popsat následovně:

a) limit celkového objemu náhradního plnění, které může zaměstnavatel OZP v jednom kalendářním roce poskytnout je stanoven na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za každého zaměstnance,
b) limit objemu náhradního plnění pro jednotlivé odběratele je stanoven podle skutečného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením dodavatele.

Důsledkem těchto legislativních změn je tedy významné omezení celkového objemu náhradního plnění v národním hospodářství. Náhradní plnění tak zdaleka nestačí pokrýt všechny požadavky a stává se tak konečně zamýšleným zvýhodněním zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, o jejichž výrobky a služby je nyní mnohonásobně vyšší zájem. Dalším důsledkem je zásadní zvýšení výběru tzv. invalidní daně.
Na základě nově stanovených zákonných limitů však vzniká riziko v podobě jejich překročení ze strany dodavatelů poskytujících náhradní plnění. Značný převis poptávky po náhradním plnění nad zákonnými limity jednotlivých dodavatelů - zaměstnavatelů více než 50 % OZP - toto riziko ještě zvyšuje. V případě překročení těchto limitů by nebylo rozhodující, zda by k němu ze strany dodavatele došlo úmyslně nebo pochybením; pro odběratele by však vždy představovalo čerpání náhradního plnění nad rámec zákonných limitů významné nepříjemnosti v podobě doměření tzv. invalidní daně, případně dalších sankcí.

Náhradní plnění pro rok 2016 - Bezpečné náhradní plnění bez navýšení ceny

V roce 2015 byl o naše náhradní plnění obrovský zájem a již v průběhu letních měsíců jsme museli naše zákazníky informovat, že až do konce roku již nemáme volné náhradní plnění. Nadále jsme náhradní plnění poskytovali již pouze zákazníkům, kteří si jej předem rezervovali prostřednictvím uzavřené rezervační smlouvy. O rezervované náhradní plnění jsme totiž snížili objem volného náhradního plnění pro všechny ostatní zákazníky.

Uzavřením rezervační (garanční) smlouvy na poskytnutí náhradního plnění získává zákazník - odběratel náhradního plnění jistotu, že mu dodavatel - zaměstnavatel více než 50 % OZP dodá v průběhu roku rezervovaný objem náhradního plnění. Samozřejmostí zůstává, že VERKON poskytuje veškeré náhradní plnění bez navýšení ceny.
Využijte proto garanci sjednaného objemu náhradního plnění od společnosti VERKON a kontaktujte naše obchodní oddělení . 

Rezervační smlouvu doporučuje ve svých metodikách uzavírat i MPSV, zejména z důvodu lepší právní ochrany zákazníka v případě důsledků vyplývajících z případného překročení zákonných limitů.

Pro zákazníky, kteří nechtějí nebo nemohou uzavřít rezervační smlouvu, jsme připravili novinku - na titulní straně našich webových stránek nově naleznete informační box s údaji o aktuálním stavu čerpání náhradního plnění. Hodnota vyjádřená v procentech představuje podíl volného náhradního plnění sníženého o rezervovaný objem k celkovému zákonnému limitu společnosti VERKON. Naši zákazníci tedy budou mít v roce 2016 stále aktuální informace o stavu náhradního plnění a včas si tak mohou zajistit náhradní plnění formou objednání zboží či služeb nebo uzavřením rezervační smlouvy.

Závěrem snad jednu potěšující zprávu pro všechny, kteří náhradní plnění od naší společnosti již čerpají, nebo to mají v úmyslu. V roce 2015 našlo ve společnosti VERKON uplatnění deset nových spolupracovníků se zdravotním postižením a zákonné limity náhradního plnění pro rok 2016 se tak opět navýšily. Přestože budeme schopni uspokojit více požadavků na náhradní plnění než v loňském roce, již nyní víme, že náhradní plnění v roce 2016 nebude stačit zdaleka pro všechny.

Všem našim zákazníkům děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru! Je skvělý pocit vědět, že můžeme našim zákazníkům poskytnout tak výrazné finanční zvýhodnění a současně tím zajistit pracovní uplatnění lidem, kteří neměli v životě takové štěstí, aby mohli prohlásit, že jsou zcela zdraví.

Přihlášení k Vašemu účtu