Chladiva - Změny v legislativě od 1. 1. 2020

Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

  • Od 1. ledna 2020 je zakázáno použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování GWP 2500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 nebo více.
  • Od 1. ledna 2020 je zakázáno uvádět na trh stacionární chladicí zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 2500 nebo vyšším nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou zařízení určeného pro aplikace navržené k chlazení výrobků na teploty nižší než -50 °C.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení 842/2006 nově zavádí množstevní omezení v používání fluorovaných chladiv. Fluorované skleníkové plyny se řadí mezi látky s tzv. potenciálem globálního oteplování (GWP). Emise těchto látek mají negativní vliv na klimatický systém Země a jejich snižování je dáno mezinárodními dohodami.

Hodnota potenciálu globálního oteplování GWP se vypočítává podle daných vzorců a vyjadřuje nebezpečnost chladiva pro životní prostředí. Jako základní referenční údaj je stanovena hodnota GWP u CO2, která je rovna 1. Čím je hodnota GWP vyšší, tím je chladivo nebezpečnější pro životní prostředí.

Podle Kjótského protokolu se emise F-plynů započítávají do limitů snížení emisí skleníkových plynů. Vrcholové orgány EU proto přijímají přísná opatření k jeho splnění. Jedním z nich je omezení spotřeby fluorovaných skleníkových plynů o 79 % do roku 2030. Nařízení (EU) č. 517/2014 zavedlo kontrolu trhu skrze systém přidělování kvót pro výrobu a dovoz fluorovaných skleníkových plynů do EU.

Od roku 2017 byly do systému kvót zařazeny i plyny HFC obsažené v chladicích a klimatizačních zařízeních či tepelných čerpadlech (v případě dovozu tzv. přednaplněných zařízení). Zároveň od roku 2020 nebude možné v EU používat chladiva s hodnotou GWP vyšší než 2500 (s výjimkou zařízení určeného pro aplikace navržené k chlazení výrobků na teploty nižší než -50 °C).

S ohledem na legislativu nabízejí už nyní výrobci ve svých zařízeních nová chladiva, která splňují tyto limity. Pokud plánujete nákup nového přístroje (chladničky, mrazničky, hlubokomrazicího boxu, inkubátoru s chlazením, klimatizační, růstové či testovací komory), neváhejte pro více informací a pomoc s výběrem kontaktovat našeho produktového specialistu Mariana Javorka (marian.javorek@verkon.cz; tel: 777 913 014).

Odkaz: plné znění Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí Přehled legislativy o fluorovaných skleníkových plynech

Přihlášení k Vašemu účtu