Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování chemikálií (CLP)

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů. Evropský parlament a Rada přijaly dne 16. prosince 2008 Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které slaďuje stávající legislativu Evropské unie se systémem GHS. Nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Nařízení GHS přináší změny a rozšíření: dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností a nebezpečné vlastnosti pro zdraví a životní prostředí. Výstražné symboly nebezpečnosti jsou nové. 

Klasifikace nebezpečnosti:

  • Fyzikální nebezpečnost – výbušniny, hořlavý plyn, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, plyny pod tlakem, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, samovolně reahující látky, pyroforické kapaliny, pyroforické tuhé látky, samozahřívající se látky, látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, oxidující kapaliny, oxidující tuhé látky, organické peroxidy, látky žíravé pro kovy
  • Zdravotní nebezpečnost – akutní toxicita, poleptání kůže, podráždění kůže, vážné poškození očí, podráždění očí, senzibilizace dýchacích orgánů, senzibilizace kůže, mutagenita, karcinogenita, toxicita pro reprodukci
  • Nebezpečnost pro životní prostředí – akutní nebezpečí pro vodní prostředí, chronické nebezpečí pro vodní prostředí

CLP značení chemických látek

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) je novým právním předpisem EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení se vztahuje od 20. ledna 2009 v Evropské unii na dodavatele, kteří vyrábějí, dovážejí, používají nebo distribuují chemické látky a směsi. Nové nařízení CLP od 1. června 2015 nahradilo směrnici o nebezpečných látkách 67/548/EHS (DSD) a směrnici o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES (DPD).

Pokyny objasňující pravidla označování a balení stanovená nařízením CLP jsou převzaty z globálně harmonizovaného systému (GHS) klasifikace a označování chemických látek Organizace spojených národů (OSN) a obsahují:

Od 1.6.2015 se chemické látky označují a balí výhradně podle nařízení CLP.

Výstražné symboly nebezpečnosti podle nařízení CLP:            

ghs01-vybusne-latky ghs02-horlave-latky ghs03-oxidacni-latky
GHS01 – Výbušné látky GHS02 – Hořlavé látky GHS03 – Oxidační látky
ghs04-plyny-pod-tlakem ghs05-korozivni-a-zirave-latky ghs06-toxicke-latky
GHS04 – Plyny pod tlakem GHS05 – Korozivní a žíravé látky GHS06 – Toxické látky
ghs07-drazdive-latky ghs08-latky-nebezpecne-pro-zdravi ghs09-latky-nebezpecne-pro-zivot-prostredi
GHS07 – Dráždivé látky  GHS08 – Látky nebezpečné pro zdraví GHS09 – Látky nebezpečné pro životní prostředí

Klasifikace a označování chemikálií vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Systém klasifikace a označování chemikálií
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Kateřina Karlíková  

Ing. Kateřina Karlíková

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
katerina.karlikova@verkon.cz

Kontaktovat