Voda je také chemikálie

Jakou vodu používat v laboratoři a jak ji sehnat?

Přístup k vodě velmi dobré kvality považujeme v západním světě za samozřejmost. V laboratořích ovšem není možné distribuovanou pitnou vodu používat, protože se jedná o směs vody s minerály, plyny a organickými látkami a její složení se v různých částech světa, z hlediska analytické chemie, značně liší. Proto se v laboratořích používají metody úpravy pitné vody tak, aby se její složení co nejvíce blížilo chemicky čisté látce. V podobné situaci se nacházejí mořeplavci a polárníci, kteří jsou obklopeni vodou v kapalném či pevném stavu, musí však odolat pokušení napít se této snadno dostupné vody a vždy si musí pitnou vodu nést, nebo vyrábět.

A jak se v laboratořích co nejčistší voda vyrábí? Nejstarší metodou je destilace. I v dnešní době můžeme slyšet pojem „destilovaná voda“ použitý (nesprávně) pro libovolnou přečištěnou vodu. Destilací se dobře odstraňují rozpuštěné soli, které se prakticky neodpařují, na druhou stranu tato metoda není příliš účinná v odstraňování organických látek. U látek s nižším bodem varu než 100 °C bude dokonce docházet k jejich zkoncentrování v destilátu. Nevýhodou destilačních přístrojů je také velká spotřeba energie a vody na jednotku objemu destilátu.

Další možností je demineralizace pomocí iontoměničů, které na sebe adsorbují ionty rozpuštěné ve vodě a mění je za H+ a OH-. Díky možnosti regenerace použitých iontoměničů je tato metoda velmi málo nákladná, nedovede si ovšem poradit s částicemi bez náboje.

Nejkvalitnější laboratorní voda (s vodivostí pod 1 µS.cm-1) se vyrábí kombinací reverzní osmózy s iontoměniči a dalšími filtry. Reverzní osmóza je založena na membráně propustné pouze pro molekuly vody. Pomocí zvýšeného tlaku je voda hnána přes tuto membránu, zatímco rozpuštěné látky se koncentrují v prostoru před membránou a následně putují do odpadu. Za účelem zvýšení životnosti membrány je reverzní osmóza kombinována s iontoměniči a mechanickými filtry.

V naší nabídce naleznete přístroje využívající kombinaci reverzní osmózy s dalšími filtry od společnosti Aqual, včetně široké nabídky příslušenství, jako je zásobní nádrž nebo konduktometr.

Přihlášení k Vašemu účtu